Kto kontroluje wspólnoty mieszkaniowe?

Czytelniku!
Prosimy pamiętać, że wszystkie porady i porady zawarte na naszej witrynie nie zastępują samodzielnej konsultacji ze specjalistą/profesjonalistą. Używanie informacji umieszczonych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z profesjonalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawcy tej strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania pomocy opublikowanych na portalu.

Wspólnoty mieszkaniowe stanowią integralną część zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi oraz komercyjnymi w dzisiejszym społeczeństwie. Zadaniem wspólnot mieszkaniowych jest zapewnienie właściwego funkcjonowania i utrzymania nieruchomości, a także dbanie o dobro wspólne mieszkańców. Warto się zastanowić, kto pełni kontrolę nad tymi organizacjami i jakie mechanizmy zarządzania są wdrożone w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Centralnym elementem kontroli nad wspólnotami mieszkaniowymi jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd ten pełni kluczową rolę w zarządzaniu nieruchomością oraz podejmowaniu decyzji dotyczących jej utrzymania i rozwoju. Składa się z wybranych przez mieszkańców członków, którzy są odpowiedzialni za reprezentowanie interesów społeczności oraz podejmowanie decyzji administracyjnych i finansowych. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej zajmuje się m. in. ustalaniem budżetu, zawieraniem umów z dostawcami usług, nadzorowaniem prac konserwacyjnych i remontowych oraz egzekwowaniem przestrzegania regulaminów.

Walne Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej
Kolejnym istotnym elementem kontroli nad wspólnotami mieszkaniowymi jest walne zebranie wspólnoty mieszkaniowej. To forum, na którym mieszkańcy podejmują decyzje dotyczące ważnych kwestii związanych z nieruchomością. W trakcie walnych zebrań, mieszkańcy wybierają członków zarządu, zatwierdzają budżet, dyskutują na temat propozycji zmian w regulaminach oraz podejmują inne istotne decyzje. Walne zebranie stanowi kluczowe narzędzie partycypacji mieszkańców w procesach decyzyjnych wspólnoty mieszkaniowej.

Profesjonalne Firmy Zarządzające Nieruchomościami
Wspólnoty mieszkaniowe często zatrudniają profesjonalne firmy zarządzające nieruchomościami, które pełnią funkcję zarządców nieruchomości. Te firmy dostarczają ekspertyzy oraz doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami i stanowią wsparcie dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Zarządcy nieruchomości zajmują się codziennymi sprawami związanymi z utrzymaniem nieruchomości, dbaniem o infrastrukturę oraz reagowaniem na bieżące problemy.

Nadzór Prawny i Administracyjny
Kontrola nad wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje również nadzór prawny i administracyjny ze strony organów publicznych oraz agencji regulujących sektor nieruchomości. W zależności od lokalnych przepisów i uwarunkowań prawnych, istnieją różne instytucje, takie jak urzędy gminy czy komisje ds. mieszkańców, które monitorują i egzekwują przestrzeganie przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi, kontrola nad wspólnotami mieszkaniowymi opiera się na wielu elementach, w tym zarządzie wspólnoty, walnych zebraniach, profesjonalnych firmach zarządzających nieruchomościami oraz nadzorze prawno-administracyjnym. Wspólnoty mieszkaniowe działają w oparciu o zasady partycypacji i współpracy mieszkańców oraz przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych, co ma na celu zapewnienie efektywnego i zrównoważonego zarządzania nieruchomościami.

Jakie są organy zarządzające w wspólnotach mieszkaniowych?

Wspólnoty mieszkaniowe, zwane również spółdzielniami mieszkaniowymi, stanowią powszechny model organizacji mieszkań na terenie wielu krajów. Są to autonomiczne jednostki, które posiadają swoje własne organy zarządzające, odpowiedzialne za kontrolowanie i kierowanie codziennymi sprawami oraz długofalowymi planami rozwoju.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej:
Centralnym organem zarządzającym w każdej wspólnocie mieszkaniowej jest zarząd. Zarząd stanowi zarządca wspólnoty mieszkaniowej i jest wybierany przez członków tej wspólnoty na zasadzie demokratycznego głosowania. Składa się on z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, choć liczba członków zarządu może się różnić w zależności od wielkości wspólnoty. Zarząd odpowiada za zarządzanie codziennymi sprawami, finansami i utrzymaniem nieruchomości. To on podejmuje decyzje dotyczące konserwacji budynków, remontów czy koniecznych napraw.

Walne Zebranie Członków:
Kolejnym ważnym organem zarządzającym jest walne zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej. To na nim podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania wspólnoty, takie jak budżet, plany inwestycyjne czy zmiany w regulaminie. Walne zebranie odbywa się zazwyczaj raz w roku, ale może być również zwoływane w sytuacjach wyjątkowych, na wniosek zarządu lub grupy mieszkańców. Na walnym zebraniu członkowie wspólnoty mają możliwość wyrażenia swoich opinii i głosowania nad kluczowymi kwestiami.

Rada Nadzorcza:
W niektórych wspólnotach mieszkaniowych istnieje również Rada Nadzorcza. Jest to organ kontrolujący działania zarządu i monitorujący jego działalność. Rada Nadzorcza jest wybierana przez członków wspólnoty i ma za zadanie zapewnić przejrzystość i uczciwość działań zarządu. Jej członkowie dokładnie analizują dokumenty finansowe i działania zarządu, a także podejmują kroki w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami:
W niektórych przypadkach, zwłaszcza w większych wspólnotach mieszkaniowych, istnieje biuro zarządzania nieruchomościami. To profesjonalna firma zewnętrzna, która została wynajęta przez wspólnotę mieszkaniową do zarządzania jej codziennymi sprawami. Biuro zarządzania nieruchomościami zajmuje się obsługą techniczną budynków, zarządzaniem finansami, ustalaniem opłat i rozliczeniami oraz koordynacją prac remontowych. Wspólnoty mieszkaniowe są zorganizowane w sposób, który zapewnia uczestnictwo mieszkańców w procesie zarządzania. Zarząd, walne zebranie członków, Rada Nadzorcza i ewentualnie biuro zarządzania nieruchomościami stanowią kluczowe organy zarządzające, które kontrolują wspólnoty mieszkaniowe. Dzięki tej strukturze decyzyjnej, mieszkańcy mają wpływ na kształtowanie swojego otoczenia i dbają o odpowiednie funkcjonowanie wspólnoty.

jak sprawdzić zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Czy mieszkańcy mają wpływ na decyzje w swojej wspólnocie mieszkaniowej?

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania i funkcjonowania swoich osiedli. Wspólnoty mieszkaniowe, zwane również spółdzielczo-własnościowymi, stanowią jedną z form organizacji mieszkańców w wielu osiedlach, apartamentowcach i budynkach wielorodzinnych. Istnieje wiele mechanizmów, które pozwalają mieszkańcom wyrażać swoje zdanie i wpływać na decyzje w swojej wspólnocie mieszkaniowej. Jednym z kluczowych aspektów wpływu mieszkańców na decyzje wspólnoty mieszkaniowej jest udział w zebraniach właścicieli lub członków wspólnoty. Podczas tych zebraniach omawiane są ważne kwestie dotyczące zarządzania budynkiem, utrzymania infrastruktury, finansów oraz innych aspektów życia społeczności mieszkaniowej. Mieszkańcy mają możliwość wyrażania swojego stanowiska, zgłaszania sugestii i głosowania nad konkretnymi decyzjami. To na zebraniach podejmowane są istotne rezolucje i ustala się plany działania.

Ponadto, mieszkańcy mają wpływ na decyzje poprzez udział w zarządach wspólnoty mieszkaniowej. Zarządy te, wybierane przez mieszkańców na zebraniach lub w drodze demokratycznych wyborów, odpowiadają za codzienne zarządzanie budynkiem oraz podejmowanie decyzji dotyczących bieżących spraw. Członkowie zarządu muszą konsultować się z mieszkańcami i podejmować decyzje w sposób transparentny, uwzględniając interesy całej społeczności. Kolejnym narzędziem wpływu mieszkańców jest możliwość zgłaszania wniosków i skarg. Wspólnoty mieszkaniowe często posiadają biura obsługujące mieszkańców, gdzie można zgłaszać problemy, sugestie lub skargi dotyczące funkcjonowania budynku czy usług. To pozwala mieszkańcom na aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu warunków życia na osiedlu. Warto również podkreślić, że mieszkańcy mają wpływ na decyzje poprzez swoje finansowe zaangażowanie. Opłacanie członkostwa oraz składek na utrzymanie budynku stanowi podstawowe źródło finansowania wspólnoty.

Mieszkańcy mają prawo do kontroli nad wydatkami oraz transparentności w zarządzaniu finansami. Mogą również wspólnie decydować o inwestycjach i remontach, które wymagają większych nakładów. W skrócie, mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące swojego osiedla. Wspólnoty te opierają się na zasadach partycypacji i demokracji, co umożliwia mieszkańcom aktywny udział w kształtowaniu swojego otoczenia. Wpływ ten jest realizowany poprzez uczestnictwo w zebraniach, wybór zarządu, zgłaszanie wniosków oraz kontrolę nad finansami. Dzięki temu kontrola nad wspólnotami mieszkaniowymi leży w rękach samych mieszkańców, co jest istotnym elementem zarządzania tego typu osiedlami.

kto kontroluje zarządcę wspólnoty mieszkaniowej

Jakie prawa i obowiązki mają zarządcy nieruchomości w wspólnotach mieszkaniowych?

Wspólnoty mieszkaniowe stanowią kluczową część organizacji i zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi. Zarządcy nieruchomości odgrywają niezwykle istotną rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania tych wspólnot. W niniejszym artykule omówimy prawa i obowiązki, które ci zarządcy mają w ramach swojej działalności, koncentrując się na kwestiach technicznych.

Prawa zarządcy nieruchomości w wspólnotach mieszkaniowych:

 1. Prawo do zarządzania:
  Zarządcy nieruchomości mają prawo do zarządzania wspólnotą mieszkaniową zgodnie z przepisami prawa oraz umową zawartą z właścicielami nieruchomości.
 2. Prawo do pobierania opłat:
  Zarządcy mają prawo do zbierania opłat mieszkaniowych od mieszkańców, co pozwala na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, takich jak koszty utrzymania infrastruktury czy prac remontowych.
 3. Prawo do nadzoru nad pracami konserwacyjnymi:
  Zarządcy mają obowiązek i prawo do monitorowania i organizowania prac konserwacyjnych oraz remontowych na terenie nieruchomości, aby zapewnić jej długotrwałą funkcjonalność.
 4. Prawo do udziału w zebraniach wspólnoty:
  Zarządcy mają prawo uczestniczyć w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej i doradzać właścicielom nieruchomości w kwestiach technicznych i organizacyjnych.

Obowiązki zarządcy nieruchomości w wspólnotach mieszkaniowych:

 1. Zarządzanie finansami:
  Jednym z głównych obowiązków zarządcy jest zarządzanie finansami wspólnoty. Obejmuje to zbieranie opłat, kontrolę budżetu oraz wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 2. Prowadzenie dokumentacji technicznej:
  Zarządcy są zobowiązani do prowadzenia szczegółowej dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym dokumentacji budowlanej, rysunków technicznych i ewidencji remontów.
 3. Zarządzanie infrastrukturą:
  Zarządcy muszą dbać o utrzymanie infrastruktury wspólnoty, takiej jak windy, oświetlenie czy systemy ogrzewania i chłodzenia.
 4. Organizacja prac konserwacyjnych:
  Zarządcy są odpowiedzialni za planowanie i organizację prac konserwacyjnych oraz remontowych, aby zapewnić trwałość nieruchomości.
 5. Raportowanie:
  Regularne raportowanie stanu nieruchomości i działań podejmowanych przez zarządcę jest obowiązkowe, aby właściciele nieruchomości mieli pełną transparentność w sprawach technicznych i finansowych.
 6. Współpraca z właścicielami:
  Zarządcy mają obowiązek współpracować z właścicielami nieruchomości, słuchać ich potrzeb i odpowiednio reagować na zgłaszane problemy techniczne.

Kontrola nad wspólnotami mieszkaniowymi leży przede wszystkim w rękach właścicieli nieruchomości, którzy powinni monitorować działania zarządcy i podejmować decyzje dotyczące zarządzania nieruchomością na podstawie dostarczanych raportów oraz zebraniach wspólnoty. Jednak to zarządcy nieruchomości, posiadając wiedzę techniczną i doświadczenie, pełnią kluczową rolę w zapewnieniu efektywnego zarządzania oraz utrzymania nieruchomości w należytym stanie, zarządcy nieruchomości w wspólnotach mieszkaniowych mają wiele istotnych praw i obowiązków, które wpływają na stan techniczny i finansowy nieruchomości. Kontrola nad nimi leży w rękach właścicieli nieruchomości, którzy powinni aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania i nadzorować działania zarządcy w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

kontrola dokumentów wspólnoty mieszkaniowej

Czy można odwołać zarządcę wspólnoty mieszkaniowej?

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej pełni istotną rolę w utrzymaniu i zarządzaniu nieruchomościami wielorodzinnymi. Jednak z różnych powodów może zaistnieć potrzeba odwołania obecnego zarządcy i wybrania nowego. Warto zrozumieć, że procedura odwołania zarządcy wspólnoty mieszkaniowej jest uregulowana przepisami prawa oraz statutem wspólnoty mieszkaniowej. Poniżej omówimy kroki, które należy podjąć, aby skutecznie dokonać zmiany zarządcy.

1. Zapoznanie się z dokumentami prawno-organizacyjnymi
Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z dokumentami wspólnoty mieszkaniowej, w szczególności z regulaminem oraz statutem. W tych dokumentach mogą być zawarte informacje na temat procedury odwołania zarządcy, wymogów formalnych oraz uprawnień zgromadzenia mieszkańców.

2. Zwołanie zgromadzenia mieszkańców
Zgodnie z przepisami prawa, odwołanie zarządcy może być dokonane przez zgromadzenie mieszkańców. Należy więc zwołać specjalne zgromadzenie, na którym będzie omawiana sprawa odwołania zarządcy. Warto pamiętać, że aby takie zgromadzenie było ważne, muszą być spełnione określone warunki, takie jak osiągnięcie quorum.

3. Głosowanie nad odwołaniem
Na zgromadzeniu mieszkańców przeprowadza się głosowanie nad odwołaniem zarządcy. Wynik głosowania musi być zgodny z przewidzianymi w statucie zasadami. W niektórych przypadkach może być wymagana większość kwalifikowana lub jednomyślność.

4. Wybór nowego zarządcy
Po odwołaniu dotychczasowego zarządcy konieczne jest podjęcie decyzji o wyborze nowego. Zgromadzenie mieszkańców może wyznaczyć nowego zarządcę na podstawie przetargu lub innej procedury określonej w statucie.

5. Zawiadomienie o zmianach
Po dokonaniu zmiany zarządcy, niezbędne jest zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron, w tym nowego zarządcy, oraz właściwych organów administracyjnych i prawnych. Warto podkreślić, że procedura odwołania zarządcy wspólnoty mieszkaniowej jest uregulowana prawem i statutem danej wspólnoty. Dlatego też zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. nieruchomości, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu i uniknąć ewentualnych sporów czy problemów prawnych. Wspólnoty mieszkaniowe stanowią istotną część zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi, a kontrola nad nimi jest ważna dla zapewnienia dobrej jakości życia mieszkańców oraz skutecznego zarządzania majątkiem wspólnoty. Dlatego procedura odwołania zarządcy powinna być przeprowadzona z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętajmy, że kontrola wspólnot mieszkaniowych leży w rękach ich mieszkańców, którzy mają prawo i obowiązek działać w interesie całej społeczności, dbając o jej dobro i właściwe funkcjonowanie.

kontrola finansów wspólnoty mieszkaniowej

Jakie są procedury kontroli finansowej w wspólnotach mieszkaniowych?

Wspólnoty mieszkaniowe stanowią integralną część struktury mieszkaniowej i zarządzania nieruchomościami. Zapewniają one mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe i utrzymanie budynków oraz terenów wspólnych. Jednakże, aby zapewnić sprawne i transparentne funkcjonowanie wspólnot, konieczne jest stosowanie odpowiednich procedur kontroli finansowej. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo, jakie są te procedury i kto nadzoruje finanse wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej wymaga dokładności, przejrzystości i skrupulatności. Podstawowym organem zarządzającym finansami jest zarząd wspólnoty, który odpowiedzialny jest za prowadzenie księgowości oraz przygotowanie budżetu. Procedury kontroli finansowej obejmują kilka kluczowych aspektów:

1. Księgowość wspólnoty
Wspólnota mieszkaniowa prowadzi szczegółową księgowość, w której rejestrowane są wszystkie wpływy i wydatki. To fundamentalne narzędzie umożliwiające monitorowanie stanu finansów. Księgowość opiera się na zasadach rachunkowości, zgodnie z którymi rejestrowane są transakcje finansowe, bilansy oraz rachunki zysków i strat.

2. Budżet wspólnoty
Budżet to kluczowy dokument określający planowane przychody i wydatki wspólnoty na dany okres, najczęściej rok. Przygotowanie budżetu wymaga uwzględnienia opłat członkowskich, kosztów utrzymania budynków i terenów wspólnych, oraz ewentualnych inwestycji. Budżet jest zatwierdzany przez zgromadzenie członków wspólnoty.

3. Kontrola wpływów i wydatków
Kontrola nad wpływami i wydatkami to kluczowy element procedur kontroli finansowej. Zarząd wspólnoty musi regularnie analizować stan kont bankowych, śledzić opłaty członkowskie oraz zatwierdzać wszelkie wydatki. Księgowość jest narzędziem, które umożliwia monitorowanie tych operacji.

4. Audyt finansowy
Audyt finansowy jest niezwykle istotnym narzędziem kontroli finansowej. Jest to niezależna ocena stanu finansów wspólnoty dokonywana przez zewnętrznego audytora. Audyt ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie transakcje są zgodne z obowiązującymi przepisami i czy księgowość jest prowadzona zgodnie z najlepszymi praktykami.

5. Nadzór członków wspólnoty
Członkowie wspólnoty mają prawo do nadzoru nad finansami swojej wspólnoty. Regularnie odbywają się zebrania członków, na których omawiane są kwestie finansowe. Członkowie mają dostęp do dokumentów finansowych i mogą zgłaszać uwagi oraz pytania dotyczące budżetu i wydatków. Wspólnoty mieszkaniowe kontrolowane są przede wszystkim przez zarząd wspólnoty oraz zewnętrznych audytorów. Jednak to członkowie wspólnoty, jako właściciele nieruchomości, mają wpływ na podejmowanie decyzji finansowych i kontrolę nad nimi, procedury kontroli finansowej w wspólnotach mieszkaniowych są niezwykle istotne dla zapewnienia przejrzystości i efektywnego zarządzania finansami. Zarząd wspólnoty, audytorzy i członkowie wspólnoty współpracują, aby utrzymać zdrową sytuację finansową i zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe dla wszystkich mieszkańców.

kto kontroluje wspólnoty mieszkaniowe

Co zrobić w przypadku problemów z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową?

Wspólnoty mieszkaniowe odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu i administrowaniu nieruchomościami wielorodzinnymi. Jednakże, jak to bywa w przypadku wielu organizacji, mogą pojawić się problemy z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową. Te problemy mogą obejmować zarówno kwestie finansowe, jak i administracyjne. W jaki sposób można skutecznie rozwiązać te trudności?

Analiza sytuacji

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową jest dokładna analiza sytuacji. Wspólnota powinna zbadać, jakie konkretne trudności występują i jakie są ich źródła. Może to obejmować przegląd dokumentów finansowych, kontraktów z firmami zarządzającymi nieruchomością oraz ewentualnych sporów między mieszkańcami.

Współpraca z profesjonalistami

W przypadku poważnych problemów, wspólnota mieszkaniowa może skorzystać z usług profesjonalistów. Firmy zarządzające nieruchomościami oraz doradcy prawni mogą pomóc w rozwiązaniu kwestii finansowych, prawniczych i administracyjnych. Ich wiedza i doświadczenie mogą być niezbędne do skutecznego zarządzania wspólnotą.

Określenie celów i strategii

Wspólnota mieszkaniowa powinna wypracować klarowne cele i strategię działania w celu rozwiązania problemów. To obejmuje ustalenie, jakie zmiany są konieczne, aby poprawić zarządzanie nieruchomością. Może to również wiązać się z opracowaniem planu finansowego, w którym określone zostaną priorytety i źródła finansowania niezbędnych działań.

Komunikacja z mieszkańcami

Wspólnota mieszkaniowa powinna również aktywnie komunikować się z mieszkańcami. Informowanie ich o postępach w rozwiązywaniu problemów oraz zbieranie opinii i sugestii może pomóc w zbudowaniu zaufania i zaangażowaniu społeczności. Dobra komunikacja może także przeciwdziałać potencjalnym sporom i konfliktom.

Monitorowanie i ocena postępów

Rozwiązanie problemów z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową to proces długotrwały. Wspólnota musi monitorować postępy i regularnie oceniać skuteczność podejmowanych działań. Jeśli określone rozwiązania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, konieczne może być dostosowanie strategii.

Kontrola wspólnot mieszkaniowych jest ważnym aspektem zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi. W przypadku problemów, wspólnota powinna podjąć konkretne kroki, takie jak analiza sytuacji, współpraca z profesjonalistami, określenie celów i strategii, komunikacja z mieszkańcami oraz monitorowanie postępów. Dzięki tym działaniom można skutecznie zarządzać wspólnotą mieszkaniową i rozwiązywać wszelkie trudności, które mogą się pojawić. Warto inwestować czas i wysiłek w utrzymanie właściwego zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom.

One thought on “Kto kontroluje wspólnoty mieszkaniowe?

 1. Widzę, że naprawdę gruntownie przygotowałeś/aś się do tego tematu. Dzięki temu wpisowi zyskałem/a nowe spojrzenie na tę kwestię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + dwanaście =